Privacybeleid Speeltuinvereniging ‘t Zonnehoekje

Versie d.d. 1303-2019

In het kader van de AVG wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 is ingegaan, zijn wij als speeltuin verplicht een privacybeleid te voeren.

Deze wet zorgt ervoor dat wij moeten melden, dat wij uw gegevens bewaren en wat we er mee doen. De gegevens die wij bewaren zijn de gegevens die u op het lidmaatschapsformulier heeft ingevuld, te weten uw NAW-gegevens, uw e-mailadres en eventuele telefoonnummers. Verder de namen en geboortedata van de kinderen waarvoor een lidmaatschap is aangevraagd. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor eigen doeleinden (ledenadministratie en inlichten van activiteiten e.d. via de email) en zullen deze nooit aan anderen doorgeven voor marketingdoeleinden. Als u uw lidmaatschap opzegt, worden uw gegevens uit onze registratie verwijderd. Mocht u bezwaar hebben dat wij uw gegevens bewaren, dan kunt u dit aan ons melden.

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.

Speeltuinvereniging ‘t Zonnehoekje zal uw persoonlijke gegevens  niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over ons

Speeltuinvereniging ‘t Zonnehoekje

Doctor Douvenstraat 13

5421 JR Gemert

T: 0492-361830 | E: info@hetzonnehoekje.nl

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy-statement.

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u bent ingeschreven als lid, u heeft aangemeld voor een evenement, een contactformulier heeft ingevuld of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • (zakelijk) E-mailadres
 • (zakelijk) Telefoonnummer
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk gesprek, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Daarnaast  geeft u op het moment van inschrijving toestemming, om gemaakte  foto’s/video’s (door speeltuinvereniging ‘t zonnehoekje), te mogen gebruiken op onze diverse mediakanalen. Tijdens evenementen/activiteiten in de speeltuin kunnen er foto’s/video’s worden gemaakt. Deze foto’s kunnen worden gebruikt op de diverse mediakanalen van speeltuinvereniging ‘t zonnehoekje (website/facebook/krant) waarop u of uw kind(eren) herkenbaar  zijn. De foto’s worden niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden gebruikt.

Mocht u het niet op prijs stellen dat er foto’s van u of uw kind op onze website of onze Facebookpagina komen te staan,  dan kunt u dit aan ons doorgeven en zullen wij de betreffende foto’s niet plaatsen of verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruiken wij persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om de overeenkomst die leden met Speeltuinvereniging ‘t zonnehoekje hebben, financieel en administratief te kunnen afhandelen.
 • Leden, sponsoren of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is.
 • Om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Speeltuinvereniging ‘t zonnehoekje analyseert uw gedrag op de website om daarmee  de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Speeltuinvereniging ‘t zonnehoekje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Hiervoor wordt een termijn van zeven jaar gehanteerd na de laatste inschrijving/opdracht/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Speeltuinvereniging ‘t zonnehoekje zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Speeltuinvereniging ‘t zonnehoekje deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. Speeltuinvereniging ‘t zonnehoekje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast  verstrekt Speeltuinvereniging ‘t zonnehoekje uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Speeltuinvereniging ‘t zonnehoekje. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie@hetzonnehoekje.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens  Speeltuin ‘t Zonnehoekje van uw gegevens  kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Speeltuinvereniging ‘t zonnehoekje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ledenadministratie@hetzonnehoekje.nl.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.