Wat verstaan we eigenlijk onder normen en waarden?

Waarde: Een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als een richtsnoer voor het handelen.

Norm: Een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen. Ook wel genoemd een concretisering van de waarde.

 

Speeltuin vereniging het Zonnehoekje vindt het heel belangrijk dat iedere bezoeker zich

thuis voelt in de speeltuin en zorgeloos kan spelen.

daarom hebben wij een gedragscode en huisregels opgesteld die door alle bezoekers en ook

alle vrijwilligers moeten worden nageleefd.

mocht je ergens tegenaanlopen of mee zitten kun je altijd onze toezichthouder aanspreken

of iemand van het bestuur.

 

Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt, of die erg gevoelig liggen.

hiervoor kun je contact opnemen met onze vertrouwens persoon.

Arienne van Lieshout

06-12638315

 

Hieronder vindt u de algemene huisregels die gelden in speeltuin t zonnehoekje

Welkom als gast bij Speeltuinvereniging ‘t Zonnehoekje. Wij wensen je veel plezier! Om het voor iedereen gezellig te houden gelden er in onze speeltuin een aantal regels: 

 1. Het verblijf in en gebruik van onze accommodatie geschied geheel op eigen risico.
 2. Bij binnenkomst eerst melden bij de toezichthouder.
 3. Ouders/begeleiders blijven zelf verantwoordelijk voor toezicht op de kinderen. De toezichthouder kan en mag deze verantwoordelijkheid niet overnemen en kan derhalve ook niet als oppas fungeren.
 4. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor meegebrachte goederen. De speeltuin accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte goederen, of schade veroorzaakt door meegebrachte goederen.
 5. Het is toegestaan om zelf eten en drinken mee te brengen, zolang dat geen overlast veroorzaakt en het afval in de afvalbakken wordt gedeponeerd.
 6. Gebruik van glaswerk en open vuur is niet toegestaan in de speeltuin.
 7. Afval dient in de daarvoor bedoelde afvalbakken gedeponeerd te worden.
 8. Huisdieren mogen niet in de speeltuin, met uitzondering van hulphonden.
 9. Fietsen en andere vervoermiddelen zijn niet toegestaan in de speeltuin, met uitzondering van vervoer voor vervoer van mindervaliden en kinderwagens.
 10. Bezoekers mogen geen alcohol, drugs of wapens bij zich hebben en/of gebruiken.
 11. Schelden, slaan, spugen, pesten, roddelen, (on)gewenste intimiteiten, discriminatie of ander negatief gedrag wordt niet getolereerd.
 12. Bij diefstal, vernieling of enig ander strafbaar feit wordt altijd aangifte bij de politie gedaan.
 13. In verband met de veiligheid (bijvoorbeeld slecht weer of calamiteiten) kan de toezichthouder besluiten om de speeltuin te sluiten.
 14. De toestellen dienen gebruikt te worden zoals ze bedoeld zijn.
 15. Geen schoenen op de trampolines en geen speelgoed mee in het zwembad.
 16. Door bezoekers veroorzaakte schade zal op hen worden verhaald.
 17. Aanwijzingen van de toezichthouder en/of bestuur dienen te allen tijden opgevolgd te worden.
 18. Bij twijfel beslist het bestuur.
 19. Het betreden van de speeltuin houdt in dat de huisregels bekend zijn en zullen worden nageleefd.
 20. Bij het niet naleven van bovenstaande regels kan de bezoeker verwijderd worden.